อ.ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ Majority-Minority relation and the promotion and protection of Freedom of Religion or Belief (in Thai)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ์  อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่การอบรม Interfaith Fellowship program ของ the Network for Religious and Traditional Peacemakers ในหัวข้อ Majority-Minority relation and the promotion and protection of Freedom of Religion or Belief (FoRB) และ ทักษะเรื่อง Conflict Transformation มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 48 คน จากประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ชื่อ Advancing Interreligious Dialogue and FoRB in South and Southeast Asian ที่สืบเนื่องกับการวิจัยและการจัดสัมมนาวิชาการที่สถาบันฯในเดือนกค. 2562 และได้รับทุนจากสหภาพยุโรปเป็นเวลา 2 ปีครึ่ง  ณ แม่น้ำรีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

Message us