อ. ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ เป็นประธานร่วมในการประชุมระหว่างคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และ AUN-HRE ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 อ. ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนเครือข่าย ASEAN University Network-Human Rights Education (AUN-HRE) ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง The Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานร่วมในการประชุมระหว่างคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และ เครือข่าย AUN-HRE ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมระหว่างสองหน่วยงานภายใต้กฎบัตรอาเซียนครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพในภูมิภาคอาเซียน อาทิเช่น การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนวิทยากร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

Message us