อาจารย์และนักศึกษาจาก Ho Chi Minh City University of Law เข้าเยี่ยมชมสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Ho Chi Minh City University of Law จำนวน 20 คน ในการเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาของสถาบันฯ ทั้งนี้ ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย Dr. Mark Peter Capaldi เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) ผศ. ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) และ Dr. Michael George Hayes ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ) ร่วมนำเสนอการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us