อาจารย์และนักศึกษาจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ดร.วัชรฤทัย  บุญธินันท์  ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม จำนวน 12 คน ในการเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาของสถาบันฯ ทั้งนี้ Dr. Yanuar Sumarlan เลขานุการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) ร่วมนำเสนอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us