อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับเชิญร่วมวิพากษ์หลักสูตรให้แก่ มจร.

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.โคทม อารียา  ที่ปรึกษาสถาบันฯ และผศ.ดร.พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันและบรรณาธิการบริหารวารสารสิทธิและสันติศึกษา ม.มหิดล  ได้รับเชิญจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้กรอบแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเชียน (Asean University Network Quality Assurance) หรือ AUN QA ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

Message us