สาส์นจากผู้อำนวยการ: แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ทีมบริหารสถาบันฯ จึงขอกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนปฏิบัติตามนโยบาย ในโอกาสการประชุมสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ครั้งที่ 3/2565  ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

Message us