สสมส. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ดวงหทัย  บูรณเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคุณเขมิกา  กลิ่นเกษร กรรมการคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นตัวแทนสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมหาวิทยาลัยมหิดลมีวัตถุประสงค์เพื่อในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณทางเดินเท้าเลียบถนนดำรงวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us