สสมส. ร่วมแสดงความยินดีแก่เครือข่ายความร่วมมือ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายฆอซาลี อาแว เจ้าหน้าที่วิจัย  และนางสาวชาริต้า ประสิทธิหิมะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ จ.ปัตตานี)   ในนามศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.นุกูล รัตนดากุล นายกสมาคมลุ่มน้ำสายบุรี  ในโอกาสได้รับรางวัลพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ (ชีววิทยาประยุกต์) และนายสมศักดิ์ บัวทิพย์ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ด้านวิชาชีพดีเด่น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Message us