สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565  สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา  จากผลงาน  โครงการกระบวนการหารืออย่างสร้างสรรค์ในการจัดการความขัดแย้งของชาวประมงพื้นบ้านบ้านดาโต๊ะจังหวัดปัตตานี  ซึ่งมีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยมีคุณฆอซาลี อาแว และ คุณชาริต้า ประสิทธิหิมะ  เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมรับรางวัล

Message us