สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา พร้อมด้วยสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการแสวงหาความร่วมมือ

วันที่ 29 กันยายน 2565 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และสภาประชาสังคมชายแดนใต้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และหัวหน้าโครงการเพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำกับการถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย พร้อมด้วย คุณพลธรรม์ เศียรเมฆัน  จันทร์คำ นักปฏิบัติการวิจัย และหัวหน้าศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ คุณฆอซาลี อาแว เจ้าหน้าที่วิจัย คุณชาริต้า ประสิทธิหิมะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และตัวแทนจากสภาประชาสังคมชายแดนใต้  ได้แก่ คุณอับดุลการีม อัสมะแอ   ประธานสภา ฯ  คุณสมใจ ชูชาติ    รองประธานสภา ฯ คุณดนยา สะแลแม   เลขาธิการ และคุณอับดุลสุโก ดินอะ   คณะกรรมการ    เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ณ ห้อง 531 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการเข้าพบครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล ในการสนับสนุนการทำงานขับเคลื่อนประเด็นในจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา กับสภาประชาสังคมชายแดนใต้ และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการแสวงหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไป

Message us