สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) เพื่อมองอนาคต และการรวมกลุ่มทำงานเพื่อสันติภาพ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาถอดบทเรียน
“การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.)
เพื่อมองอนาคต และการรวมกลุ่มทำงานเพื่อสันติภาพ

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 14.00 – 16.00 น. ในหัวข้อ ” ภาคประชสังคมกับการพูดคุยสันติสุข-สันติภาพ”

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 14.00 – 16.00 น. ในหัวข้อ สถานการณ์ชุมชนพุทธร้าง-ถดถอย “จังหวัดชายแดนใต้”

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 14.00 – 16.00 น. ในหัวข้อ “กทส. ในสายตาเพื่อน”

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 14.00 – 16.00 น. ในหัวข้อ “กทส. และการรวมกลุ่มชาวพุทธใน จชต. จุดอ่อน-จุดแข็ง อดีตและอนาคต”

กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) ได้ดำเนินการมานับแต่ปี 2558 ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสมาพันธรัฐแห่งสวิส มหาวิทยาลัย ETH Zurich และ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จนถึงปี 2564 นี้ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่จะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน อย่างไรก็ดี มีความหวังว่ากลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) จะยังคงเป็นพื้นที่ให้ชาวพุทธในชายแดนใต้ได้ปรึกษาหารือกันและสร้างความร่วมมือกับชุมชนมุสลิมและภาคประชาสังคม รวมถึงภาครัฐทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีต่อไป

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนสมาชิก กทส. และผู้สนใจร่วมถอดบทเรียนการทำงานของ กทส. เพื่อมองอนาคตของ กทส. และการรวมกลุ่มชาวพุทธที่ทำงานด้านสันติภาพ โดยผ่านการประชุมออนไลน์ (ZOOM) ในช่วงเดือนสิงหาคม

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98058008540?pwd=ZExuUUpTOHNuTzN0WjdnQ21IbjJhQT09

Meeting ID: 980 5800 8540
Passcode: 278176

Message us