วันต่อต้านการทุจริตสากล ปี 2566

วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้เป็น “วันต่อต้านการทุจริตสากล” สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันยกระดับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นถือเป็นปัญหาที่ทุกองค์กรต้องร่วมมือกัน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ยึดหลักการดำเนินงานด้วย คุณธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

Message us