ร่วมงานครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (in Thai)

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร และ อ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us