รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Designing for the future 5

วัตถุประสงค์ :

1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยผ่านประสบการณ์ รวมถึงพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมในเชิงโครงสร้าง

2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการออกแบบกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของผู้เข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชน นักศึกษา ที่สนใจด้านกิจกรรม หรือผู้ที่ทำงานเพื่อสังคม–เคลื่อนไหวในประเด็นทางสังคมด้านต่างๆ หรือผู้เคยเข้าร่วมค่ายเยาวชนของสถาบันฯ จำนวน 30 – 35  คน

ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินโครงการ

ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิลด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 การพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถและศักยภาพให้แก่ของเยาวชน ผ่านการกระบวนการเรียนรู้ เกม กิจกรรม กระบวนการ

10.2  สามารถออกแบบกระบวนการ-กิจกรรม ได้อย่างสร้างสรรค์ และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ หรือสามารถจัดกิจกรรมได้เอง

10.3  สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน สร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่จะเคลื่อนไหวทางสังคมเพิ่มขึ้น

10.4   เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ แนวความคิด องค์ความรู้ใหม่ๆ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

ขั้นตอนการรับสมัคร

ดาวน์โหลด>>ใบสมัครค่าย LLTd 5

ส่งเอกสารใบสมัครมาที่ E-mail :  sangchan27@gmail.com

แนะนำ โครงการเยาวชน LLTd 5.pdf

*ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

Message us