รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2562

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและทักษะในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สังคมวงกว้าง
  2. เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่คำนึงถึงหลักเหตุผลเพื่อคนส่วนใหญ่ และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของประชาธิปไตย
  3. เพื่อพัฒนาสำหรับเป็นวิชาเลือกในภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาปริญญาโท

วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม/ดำเนินโครงการ

การอบรม ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

Module 1 วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562

Module 2 วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562

Module 3 วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2562

Module 4 วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562

Module 5 วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวทางสันติวิธีและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในบริบทต่างๆ
  2. บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้และบทเรียนที่ได้จากการจัดอบรมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
Message us