มหิดลนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย โครงการเพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำกับการถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (สสมส.) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสานเสวนาสืบเนื่องมาจากโครงการ “เพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำการขับเคลื่อนถักทอสันติภาพและการปรองดองในสังคมไทย” ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล ผู้ร่วมวิจัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงานและนำเสนอภาพรวมของโครงการ และได้มอบข้อเสนอเชิงนโยบายสร้างสันติภาพและความปรองดองในพื้นที่ตามแนวนโยบายของรัฐบาลแก่ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และเลขาธิการ ศอ.บต.  โดยมี รองบุญพาศ รักนุ้ย เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม ที่ปรึกษาโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาฯ ให้เกียรติเดินทางลงพื้นที่ชายแดนใต้ และร่วมนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสร้างสันติภาพและความปรองดองในพื้นที่ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา โดยในกิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)

ข้อเสนอเชิงนโยบายในโครงการดังกล่าวเสนอให้ใช้แนวทางการพูดคุยเพื่อสร้างมิตรภาพและความเข้าใจกันเป็นจุดตั้งต้นในการฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ในชุมชน แน่นอนว่าสถานการณ์ความไม่สงบหลายปีที่ผ่านมาอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่เคยมีห่างหายไปบ้าง การได้กลับมาทำงานด้วยกันผ่านกระบวนการจิตวิทยากระบวนการ เชื่อว่าจะสามารถเยียวยาความเจ็บปวด ความกลัว ความวิตกกังวลและเปิดพื้นที่ให้กับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามขึ้นมาใหม่ได้ด้วยความเข้าอกเข้าใจและบางพื้นที่น่าจะรื้อฟื้นความเป็นเพื่อนรักระหว่างศาสนากลับมาได้ดังที่ปรากฏจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา

นอกจากนี้ กิจกรรมนี้ยังได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่จะดำเนินต่อร่วมกันในนาม “เพื่อนรักต่างศาสนา” โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้งานด้านสุขภาพและความสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ไม่แตกแยกเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพ/สันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ยั่งยืนต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหิดล

Message us