ผศ.ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

เบอร์โทร : (66) 2-441-0813to 5 ext. 2140

อีเมล : padtheera.nak@mahidol.edu

ประวัติการศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ / Area of Interest

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัย Lorem ipsum dolor sit amet.

Publications Lorem ipsum dolor sit amet.

ตำแหน่งอื่นๆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ร่วมเวทีเสวนาคืนข้อมูลสันติภาพ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาคืนข้อมูลสันติภาพ “สันติภาพและพหุวัฒนธรรม: บทสะท้อนพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ผ่านงานวิจัย เรื่อง กลไกการสร้างความไว้วางใจของรัฐด้วยนโยบายพหุวัฒนธรรมในชายแดนใต้” ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี โดยความร่วมมือของ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us