ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เวทีเผยแพร่การผลงานวิจัย

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และบรรณาธิการบริหารวารสารสิทธิและสันติศึกษา ม.มหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ เวทีเผยแพร่การผลงานวิจัยโครงการวิจัยคุณธรรมพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม : ภราดรภาพ สิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรม ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สก.สว.)ร่วมกับ ภาควิชาปรัชญา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Message us