ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ภายใต้แนวคิด: บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ตามที่ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประกวดแข่งขัน “การออกแบบตราสัญลักษณ์ ในกาสครบรอบ 10 ปี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ภายใต้แนวคิด: บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ พร้อมทั้งใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท ทางสถาบันฯ จึงขอประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ  ได้แก่ผลงานของ

“นายเดชา แซ่ชั่น”

โดยสถาบันฯ จะดำเนินการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปภายหลัง

Message us