ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

รายละเอียดแนบท้าย

ตำแหน่ง            อาจารย์                                                                                      

หน่วยงาน          โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) หลักสูตรภาษาไทย และ/หรือหลักสูตรนานาชาติ และรายวิชาเลือกระดับปริญญาตรี ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  2. เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  3. ทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามที่จำเป็น
  4. พัฒนาและดำเนินโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการ ด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือด้านสันติศึกษา
  5. มีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ในด้านสิทธิมนุษยชน หรือ สันติภาพ
  6. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ของสถาบันฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

เปิดรับสมัครผ่าน ระบบ MU E-Recruitment

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user_en/job/view.php?id=7318

Message us