ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.วัชรฤทัย  บุญธินันท์  ผู้อำนวยการสถาบันฯ  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่จาก 17 ประเทศ และแนะนำเกี่ยวกับสถาบันฯ และหลักสูตรต่างๆ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

Message us