บุคลากร สสมส. เป็นกระบวนกรในกิจกรรมการเสวนา

เมื่อวันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2565 ผศ. ดร. ดวงหทัย  บูรณเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย คุณฆอซาลี  อาแว เจ้าหน้าที่วิจัย (ประจำศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ จ.ปัตตานี) ร่วมเป็นกระบวนกรในกิจกรรมการเสวนาเจรจา: การปฏิบัติการพัฒนาพรุลานควายและแผนการจัดการ” เพื่อหารือเรื่องการจัดการพรุลานควายที่ยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ (1) น้ำและการประมง (2) ที่ดินและการเกษตร (3) ปศุสัตว์และ (4) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างแผนพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพรุลานควายให้ยั่งยืน จัดโดย สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี

Message us