บุคลากร สสมส. เข้าร่วมประชุมในเวทีสาธารณะ (Public Forum) ประจำปี 2565

วันที่ 21  ธันวาคม 2565  ทีมงานศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นายฆอซาลี อาแว เจ้าหน้าที่วิจัยและรองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เป็นผู้ดำเนินรายการ  พร้อมด้วยนางสาวชาริต้า ประสิทธิหิมะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้   เข้าร่วมประชุมในเวทีสาธารณะ (Public Forum) ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมชายแดนใต้โดยกระบวนการหารืออย่างสร้างสรรค์ จัดโดย สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน เพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เพื่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนบ้านดาโต๊ะ อย่างปกติสุขภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกในชุมชน

Message us