น.ส.หนึ่งฤดี ไชยชนะ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (in Thai)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คุณหนึ่งฤดี ไชยชนะ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย) เข้าสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “นโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการล่วงละเมิดทางเพศในระบบการศึกษา กรณีศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (Policy on Child Protection from Sexualabuse in the Thai Education System: Case Studies of Schools under the Office of the Basic  Education Commission)  โดยมี ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ อ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์  และ ผศ.ดร.นภารัตน์  กรรณรัตนสูตร  อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเป็นคณะกรรมการสอบ การสอบครั้งนี้จัดสอบแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting) ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us