นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย เข้าสอบวิทยานิพนธ์ : วรปัญญ์ โภควนิช

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 คุณวรปัญญ์ โภควนิช นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เข้าสอบวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้ชายที่เคยเป็นผู้กระทำมาเป็นผู้รณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว” (A TRANSFORMING PROCESS OF MALE PERPETRATORS TO ADVOCATES AGAINST DOMESTIC VIOLENCE)   ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us