ทีมงานศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ เข้าร่วมประชุมออกแบบกระบวนการสานเสวนา Round Table Dialogue Design

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมงานศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ นายฆอซาลี อาแว นายพลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ และนางสาวชาริต้า ประสิทธิหิมะ เข้าร่วมประชุมออกแบบกระบวนการสานเสวนา Round Table Dialogue Designในโครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมชายแดนใต้โดยกระบวนการหารืออย่างสร้างสรรค์ ดำเนินงานโดยสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมกับสมาคมประชาสังคมนราธิวาส โดยได้รับการสนับสนุนจาก USAID ณ บ้านสองฤดู อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และการประชุมผ่านระบบออนไลน์

#IHRPMAHIDOL #USAID  #สภาประชาสังคมชายแดนใต้
#สมาคมประชาสังคมนราธิวาส  #สสมส

Message us