ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ ร่วมเสวนาเนื่องในวันสันติภาพสากล

วันที่ 21 กันยายน 2564  ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ  เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “สตรีกับงานสันติภาพชายแดนใต้ มองผ่านมุมสังคมพหุวัฒนธรรม”  ในฐานะสตรีกับงานสันติภาพชายแดนใต้  เนื่องในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติวันสันติภาพสากล ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อมนุษยภาพ: สังคมสันติสุขเกิดขึ้นได้ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จัดโดย หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และภาคีเครือข่าย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

Message us