ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อเสรีภาพทางวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับนักวิชาการจากทั่วโลก

ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้รับเชิญไปประชุมและบรรยายในหัวข้อเสรีภาพทางวิชาการ(A academic freedom)ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับนักวิชาการจากทั่วโลกในงานประชุม Sida Science Days ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2562 ณ เมือง Stockholm ประเทศสวีเดน

Message us