งานสัมมนาออนไลน์ “พลเมืองช่างคิด: การสืบสอบและการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย”

งานสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2564

การ “คิดเป็น” หมายความว่าอย่างไรในระบอบประชาธิปไตย?

ทักษะการคิด เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 และถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งเมื่อมีการพูดถึงการปฏิรูปการศึกษา ในขณะเดียวกัน ทักษะการคิดก็มีความสำคัญอย่างมากในสังคมประชาธิปไตย โดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนในสังคมมีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาระบบการศึกษาไทยยังไม่ได้มีรูปธรรมในการพัฒนาทักษะการคิดมากนักโดยเฉพาะในบริบทของการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

งานสัมมนาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. นำเสนอผลจากโครงการวิจัย “แนวทางการสอนแบบชุมชนสืบสอบเชิงปรัชญากับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในอุดมศึกษาไทย”
  2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้แนวทางการสืบสอบ (enquiry-based learning) ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพลเมือง
  3. แนะนำกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ชุมชนการสืบสอบเชิงปรัชญา (Community of Philosophical Enquiry) ให้กับผู้สนใจในประเทศไทยสร้างเครือข่ายเพื่อการวิจัยและนำแนวทางการสอนแบบชุมชนการสืบสอบเชิงปรัชญาไปใช้ในอนาคต

ร่วมงานพลเมืองช่างคิด: การสืบสอบและการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ออนไลน์ผ่าน Zoom ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2564

6 สิงหาคม — การสัมนนาและเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองการสอนจากนักวิชาการและผู้ปฏิบัติทั้งไทยและต่างประเทศ* และนำเสนอผลการวิจัยจากโครงการ “การพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์และความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยด้วยวิธีการสอนแบบสืบสอบทางปรัชญาในระดับอุดมศึกษา” (ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม)
7 สิงหาคม — ให้คุณได้ทดลองร่วมวงสนทนาชุมชนการสืบสอบทางปรัชญาแบบออนไลน์* (จำกัดจำนวน 40 ที่)*รับฟังการบรรยายแปลเป็นภาษาไทยผ่าน Zoom

คลิกรูปด้านล่างนี้เพื่อดูขยายภาพโปสเตอร์

Message us