คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล เข้าพบพล.ต. เกรียงไกร ศรีรักษ์ ณ ค่ายสิรินทร กอรมน. ภาค 4 ส่วนหน้า(in Thai)

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-10.30 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ได้แก่ รศ. ดร. โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันฯ อ.ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ อ.ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และ คุณชาริต้า ประสิทธิหิมะ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ สสมส. เข้าพบพล.ต. เกรียงไกร ศรีรักษ์ พล.ต. ธิรา แดหวา และคณะ ที่ค่ายสิรินทร กอรมน. ภาค 4 ส่วนหน้าเพื่อบอกเล่าเรื่องงานของสถาบันฯและแลกเปลี่ยนเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้ช่วงโควิดและหลังโควิด

Message us