คณะผู้แทนจาก Danish Institute for Human Rights และโครงการ Pyin-Nya-Man-Daing เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.วัชรฤทัย  บุญธินันท์  ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้นำผู้แทนจาก Danish Institute for Human Rights และกองเลขานุการโครงการ Pyin-Nya-Man-Daing เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือเรื่องแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการ Enhancing Access to Education on Human Rights, Democracy and Peace in Myanmar-Pyin-Nya-man-daing Programme (PNMD) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ Danish Institute for Human Rights และ Yangon Cosmopolitan University ภายใต้การสนับสนุนจากราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาและศักยภาพการทำวิจัยให้แก่นักวิชาการและนักศึกษาในประเทศเมียนมาร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร การอบรมการทำวิจัย การเป็น mentor นักวิจัย และการให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 515 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us