ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันฯ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทาง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (in Thai)

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันฯ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

Message us