ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “10 ปี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “10 ปี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ภายใต้แนวคิด: บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ”  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 23.59 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่  e-mail: khemika.kln@mahidol.edu

หลักเกณฑ์ในการประกวดตราสัญลักษณ์

ข้อกำหนดการส่งแบบเข้าประกวด

ผู้ประกวดจะต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นำเสนอพรัอมกับไฟล์ต้นฉบับ ดังนี้

 1. นำเสนอในรูปแบบไฟล์ภาพ .jpg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านพิกเซล
 2. ไฟล์ต้นฉบับของ Adobe Illustrator (.ai) หรือ Adobe photoshop (.psd) ระบุการบันทึกในเวอร์ชันไม่ต่ำกว่า CS7 พร้อมระบุ code สีในโหมด RGB
 3. แนวคิดในการออกแบบผลงาน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ จำนวนผลงานที่ส่ง 1 คนต่อผลงาน 1 ชิ้น
 2. ตราสัญลักษณ์ (logo) ต้องมีสี ดังนี้

– สีของสถาบันฯ = รหัสสี 008b8b

– สีของมหาวิทยาลัย สีน้ำเงิน = 10069f, สีเหลือง = ffcd00, สีทอง = adb841f ในโหมดสี RGB

 1. ตราสัญลักษณ์ (logo) ต้องมีความทันสมัย สวยงาม ชัดเจน และมีเอกลักษณ์
 2. ตราสัญลักษณ์ (logo) ต้องแสดงถึงอัตลักษณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ภายใต้แนวคิด: บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 3. 5. ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบ

ภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืนทั้งหมดเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป

 1. 6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 2. 7. การป้องกันความเสียหายระหว่างการอัพโหลดผลงานและส่งผลงานเข้าประกวด เป็นความรับผิดชอบของผู้ ส่งผลงาน
 3. 8. คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานประกวดคืนผู้เข้าประกวดในทุกกรณี
 4. 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการนำเสนอของผลงาน
 2. การสื่อความหมายของผลงาน และความครบถ้วนขององค์ประกอบ
 3. ความสวยงาม ความน่าสนใจ และความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดการส่งผลงาน

ผู้เข้าประกวดจะต้องเลือกส่งผลงานทางอีเมลโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

 1. แนบไฟล์นำเสนอและไฟล์ต้นฉบับทางอีเมลโดยตรง
 2. แนบลิงค์ไฟล์นำเสนอและไฟล์ต้นฉบับผ่านทาง Google Drive พร้อมเปิดแชร์สาธารณะ

ส่งมาที่ Khemika.kln@mahidol.edu ระบุหัวข้อ “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)” เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 23.59 น.

การประกาศผลการตัดสิน

ประกาศทางเว็บไซต์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล https://ihrp.mahidol.ac.th และ FB: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล  ภายในวัน 20 ธันวาคม 2564

รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์

 • รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดเอกสาร

Message us