กิจกรรม Research Ethics

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Research Ethics ให้แก่นักศึกษาของสถาบันฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทำวิทยานิพนธ์ในอนาคตต่อไป ณ ห้อง 118 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us