กิจกรรมเสวนาสาธารณะเพื่อเปิดตัวโครงการ PNMD ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

วันนี้ (12 มิถุนายน 2566) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ Enhancing Access to Education on Human Rights, Democracy and Peace in Myanmar – Pyin-Nya-man-daing Programme (PNMD) ร่วมกับ Danish Institute of Human Rights และ Yangon Cosmopolitan University โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการค้าต่างประเทศและความร่วมมือการพัฒนา สาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์ กระทรวงต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ และกระทรวงต่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ค จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Pyin-Nya-man-daing Programme (PNMD)  ภายในกิจกรรมการเปิดตัวโครงการประกอบด้วยการเสวนาสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง การจัดการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing Human Rights and Peace Education through International Partnership in Southeast Asia) โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย อ. ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ ณ ห้องประชุม Workshop ริมน้ำ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย อ. ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ ณ ห้องประชุม Workshop ริมน้ำ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

Message us