กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการเขียนบทสัมภาษณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ” (in Thai)

วันที่ 9 – 11  มกราคม 2563 กลุ่ม IHRP Club สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เพจมนุษย์กรุงเทพฯ, ThisAble.me และโรงพิมพ์ Printery จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “พื้นฐานการเขียนบทสัมภาษณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ” ให้แก่ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่แนวคิดและมุมมองจากประเด็นที่หลากหลาย ในประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน, สันติภาพ โดยมีดร.เอกพันธุ์  ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   กิจกรรมที่จัดในครั้งมีทั้งรูปแบบของการบรรยายและพูดคุยถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การรับน้อง, การละเมิดทางเพศ, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนที่ประสบปัญหาในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาในรูปแบบของบทสัมภาษณ์และนำเสนอผ่านกลุ่ม IHRP Club ซึ่งจะจัดทำต่อไปในภายหลัง

ทั้งนี้กลุ่ม IHRP Club นี้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิดทางการเมือง สิทธิมนุษยชน และ สันติศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมุ่งเน้นที่กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Message us