กิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “intra and interfaith dialogue ในไทยกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

วันที่ 2 มิถุนายน 2565  คณาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยอ.ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และผศ.ดร.พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์ให้การต้อนรับ คณะผู้นำพุทธจากศรีลังกา เมียนมาร์และไทยจำนวน 20 รูป/คน ที่เข้าร่วมโครงการ Country Learning Mission (CLM) จัดโดย International Network of Engaged Buddhists (INEB) และเครือข่าย

การเข้ามาเยี่ยมสถาบันฯในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและอบรม อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนามีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการสานเสวนาภายในและระหว่างศาสนาในประเทศไทย ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

***ทั้งนี้การเผยแพร่ภาพถ่ายได้รับการยินยอมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

Message us