กิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) : หัวข้อ”ภาคประชาสังคมกับการพูดคุยสันติสุข-สันติภาพ”

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสมาพันธรัฐแห่งสวิส มหาวิทยาลัย ETH Zurich จัดกิจกรรม เสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) เพื่อมองอนาคต และการรวมกลุ่มทำงานเพื่อสันติภาพ ในหัวข้อ ” ภาคประชาสังคมกับการพูดคุยสันติสุข-สันติภาพ” โดยมี รศ.ดร.โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล นายฆอซาลี อาแว เจ้าหน้าที่วิจัย (ประจำศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ จ.ปัตตานี) ม.มหิดล และ นายรักชาติ สุวรรณ์ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เป็นวิทยากรบรรยาย และ ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านการเสวนาออนไลน์ (ZOOM)

กิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน “การทำงานของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) เพื่อมองอนาคต และการรวมกลุ่มทำงานเพื่อสันติภาพ จัดทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้งคือ

– วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อ ” ภาคประชาสังคมกับการพูดคุยสันติสุข-สันติภาพ”

– วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อ สถานการณ์ชุมชนพุทธร้าง-ถดถอย “จังหวัดชายแดนใต้”

– วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อ “กทส. ในสายตาเพื่อน”

– วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อ “กทส. และการรวมกลุ่มชาวพุทธใน จชต. จุดอ่อน-จุดแข็ง อดีตและอนาคต

การจัดการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัย และการลงพื้นที่ของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) ซึ่งได้ดำเนินการมานับแต่ปี 2558 ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสมาพันธรัฐแห่งสวิส มหาวิทยาลัย ETH Zurich และความร่วมมือของ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถาลันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้ที่ FB: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

Message us