การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Core Value) ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้ดำเนินการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Core Value) ให้แก่คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ในหัวข้อ I  Integrity  = มั่นคงยิ่งในคุณธรรม   เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ  มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน ในโอกาสการประชุมสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

Message us