การประชุมเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการศึกษาสันติภาพ ครั้งที่ 7 ระหว่างอาจารย์จากประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (IHRP)  ในฐานะสำนักงานเลขาธิการผู้แทนเครือข่าย ASEAN University Network-Human Rights Education (AUN-HRE) ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง The Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการศึกษาสันติภาพ ครั้งที่ 7 โดยมีคณาจารย์จากภูมิภาคอาเซียน ร่วมด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประชุม      โดย อ. ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะเลขาธิการ AUN-HRE พร้อมด้วย Yi Wang  ผู้แทนจาก Norwegian Centre for Human Rights ร่วมกล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม ณ ห้อง 217 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์

Message us