การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ สสมส. (IHRP) ครั้งที่ 1

วันที่ 7 – 8 มกราคม 2564 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยยาลัยมหิดล จัดการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ครั้งที่ 1: ทบทวนการทำงานและระดมสมองไปข้างหน้า นำโดย อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.ดวงหทัย  บูรณเจริญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ  อ.ดร.เบญจรัตน์  แซ่ฉั่ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ทบทวนการทำงานและระดมสมองพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำหรับ สสมส. (IHRP) เพื่อนำไปสู่การปรับแนวทางการทำงานองค์กรให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่นี้ จึงมีการปรับรูปแบบของการประชุมเป็นระบบออนไลน์ (Zoom meeting)  เพื่อเป็นการดำเนินงานและพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง

Message us