การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน “The Regional Colloquium on ASEAN Human Rights Declaration (AHRD): Ten Years On”

วันนี้ (13 ธันวาคม 2565) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนเครือข่าย ASEAN University Network-Human Rights Education (AUN-HRE) ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง
The Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และโครงการ SHAPE-SEA  จัดการประชุมระดับภูมิภาค “The  Regional Colloquium on ASEAN Human Rights Declaration (AHRD): Ten Years On”

โดยรับเกียรติจาก  Ms. Thea Ottmann, อัครราชทูตที่ปรึกษาราชอาณาจักรนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สำหรับการประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้  มีความมุ่งหวังให้เกิดการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิตและนักศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อสะท้อนมุมมองต่อปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration)  พร้อมทั้งรับฟังปาฐกถาและการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการยกร่างปฏิญญาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการจัดทำปฏิญญาฉบับนี้ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงานและกล่าวปิดการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

Message us