การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online MU EdPEx Assessment

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online MU EdPEx Assessment โดย ดร.วัชรฤทัย  บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมและการทบทวนประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบ (Strategic Challenge & Advantage) กระบวนการทำงานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) และกระบวนการทำงาน (Work Process) ของสถาบันฯ ในช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ เข้าร่วมให้คำแนะนำข้อเสนอด้านการพัฒนาคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meetings)

Message us