การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) ประจำปี 2563 (in Thai)


วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 โดย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมของสถาบันฯ ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน นำโดย ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ในระบบออนไลน์ (Webex Meeting) ณ ห้อง 118 และ 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us