กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) เข้ารับรางวัล Team Good Practice Award

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คุณพลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ  พร้อมด้วยทีมวิจัย เข้ารับรางวัลการประกวดและนำเสนอผลงานในประเภท Team Good Practice  Award  จากผลงานชื่อ “กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) Weaving Peace Together (WPT)” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565: MAHIDOL QUALITY FAIR 2022: ภายใต้หัวข้อ “Good Governance in Digital Era: ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย กองพัฒนาคุณภาพ

Message us