เบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล

ชื่อ-สกุล : เบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี

เบอร์โทร : 0-2441-0813-5ต่อ 1109

อีเมล : benjamas.srr@mahidol.edu

ประวัติการศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ / Area of Interest

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัย Lorem ipsum dolor sit amet.

Publications Lorem ipsum dolor sit amet.

ตำแหน่งอื่นๆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum risus sit amet fermentum finibus. Quisque nunc nulla, cursus quis molestie a, lobortis sit amet neque.

Message us