ข่าวประจำปี 2564

April 7, 2021

Online Training on Human Rights and Peace Research for PHD Students

April 21, 2021

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์จัดโดย Monash University เครือรัฐออสเตรเลีย ในหัวข้อ “Re-imagining teaching and learning in a post-COVID ASEAN region”

April 21, 2021

รับชมแนวคิดเรื่องระบบการศึกษาในประเทศไทยและการศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมือง ให้สัมภาษณ์โดย อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์

March 18, 2022

The first IHRP Research Colloquium of 2022

March 21, 2022

งานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การศึกษาเชิงวิพากษ์: จินตนาการใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน”

March 22, 2022

ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์

March 22, 2022

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

March 23, 2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาครั้งที่ 1 “ภูมิทัศน์พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: ความท้าทาย โอกาส และอนาคต”(Multicultural Thai Society : Challenges, Opportunities and Future)

April 18, 2022

Call for papers Journal HRPS: Vol. 8, Issue 2 ( Jul – Dec 2022)