ข่าวประจำปี 2565

March 23, 2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาครั้งที่ 1 “ภูมิทัศน์พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย: ความท้าทาย โอกาส และอนาคต”(Multicultural Thai Society : Challenges, Opportunities and Future)

April 1, 2022

WEBINAR SERIES “การศึกษาเชิงวิพากษ์ : จินตนาการใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน”

April 4, 2022

สาส์นจากผู้อำนวยการ: แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

April 4, 2022

การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Core Value) ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ

April 18, 2022

Call for papers Journal HRPS: Vol. 8, Issue 2 ( Jul – Dec 2022)

April 20, 2022

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

April 22, 2022

WEBINAR SERIES: “เคล็ด (ไม่) ลับจากผู้ประเมินคุณภาพงานเขียนทางวิชาการ”

May 24, 2022

ต้อนรับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)

October 25, 2022

Emerging Research in Human Rights, Peace, and Democracy A One Day International Online Conference