ข่าวประจำปี 2564

July 26, 2021

New Article : Educating for citizenship in a fragile democracy: interrogating civic agenda in Thai higher education. Journal of Comparative and International Education

September 20, 2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

November 30, 2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (เลขที่อัตรา 00303/64)

November 30, 2021

Announcement: Application for Lecturer (1 position), Mahidol University (Position No.00006/65)

February 7, 2022

ทีมงานศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ เข้าร่วมประชุมออกแบบกระบวนการสานเสวนา Round Table Dialogue Design

February 18, 2022

ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเสริมพลังผู้หญิงเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา : สตรี กับสันติภาพ”

February 18, 2022

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

February 21, 2022

APMA Thesis Proposal Defenses 2022

February 21, 2022

Congratulations on attaining your Ph.D. and publishing your book with Routledge Publishing