ข่าวประจำปี 2565

June 30, 2022

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย” พุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ”

June 30, 2022

International Children’s Rights Research Ethics Forum 2022 Organized by the Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University The Asia Pacific Regional Hub of Global Campus

August 18, 2022

มหิดลนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย โครงการเพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำกับการถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย

August 23, 2022

ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เวทีเผยแพร่การผลงานวิจัย

August 31, 2022

Orientation for New Students 2022

September 21, 2022

เวทีสาธารณะ “เฉลิมฉลองวาระสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา: ให้การศึกษา เสริมอำนาจ สร้างแรงบันดาลใจ (Celebrating Human Rights and Peace Education: Educate, Empower, Inspire)”

September 21, 2022

“โคทม” เสนอให้มีหน่วยงานด้านสันติภาพในมหาวิทยาลัย ส่วน “ชัยวัฒน์” ชี้ คนทำงานสันติภาพต้องตระหนักถึงสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปจากเดิม

September 24, 2022

สสมส. ร่วมถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันมหิดล

September 28, 2022

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565